مهر ۲۴, ۱۳۹۸
Do Not Enter The Game Of Temporary And Fleeting Trends

وارد بازی ترندهای موقتی و زودگذر نشویم