شهریور ۴, ۱۳۹۸
Enjoy Working And Don't Be Afraid To Make Mistakes

از کار کردن لذت ببرید و از انجام ‌اشتباهات نترسید