شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
Fuel Card Reuse Mandatory

استفاده مجدد از کارت سوخت اجباری شد