مهر ۳, ۱۳۹۸
Is The Penguin Home In The Arctic Or Antarctic

محل زندگی پنگوئن ها در قطب شمال است یا قطب جنوب